SPØR OSS Skriv ut
KORT OM KOLARCTIC FØRST:

OPPDATERT 13.09.2018

Det grenseregionale Kolarctic-samarbeidet mellom EU og Russland har pågått i tre finansieringsperioder siden 1996, i starten under betegnelsen "Interreg IIA Barents". Kolarctic-programmene støtter prosjektsamarbeid med Russland i nord. Norge deltar med egne midler etter invitasjon fra nabolandene. Fra 2007 ble Kolarctic et eget program under «Det Europeiske Naboskaps- og Partnerskapsinstrumentet» ENPI. For inneværende finansieringsperiode "2014-2020" fremstilles programmet tydeligere som et samarbeidsprogram mellom EU og Russland, og er heller ikke lenger formelt del av EU sin utenrikspolitikk.

Kolarctic-prosjektene skal bidra til gjensidig utvikling i grenseområdene. Virkemidlene er prosjekt og partnerskap, noe som medfører at både private og offentlige prosjekteiere må følge et sett av regler for å sikre at bruken av midlene er ifølge formålet. Dette har dels vært utfordrende for systemer i linjeorganisasjoner, særlig i Russland, men også i Norge.

Totalt 30 prosjekter med norsk Kolarctic-finansiering ble godkjent under Kolarctic ENPI, med statlig norsk bevilgning 50 millioner kroner. Dette er tre fjerdedeler av alle Kolarctic-prosjekter under ENPI. De norske delene av prosjektene støtter overføring av infrastruktur, lærings- og forretningskompetanse til nordnorsk side, særlig fra samarbeidspartene i Russland. Flere av prosjektene har utfra dette bidratt til kvalitetsøkning på nordnorske varer og tjenester, og dermed indirekte begrenset den relative økonomiske tilbakegangen i forhold til nabolandene.

Kolarctic-sekretariatet har i 2018 filialer i Murmansk, Arkhangelsk, Vadsø og Luleå. Forvaltningsmyndighet er i Rovaniemi. Personellet i Vadsø har samtidig funksjon som filial for Kolarctic-partnerskapet i Nordland, Troms og Finnmark. Den nordnorske filialen har flere funksjoner enn i øvrige land, særlig utfra egne norske midler i programmet, og kravene til oppfølging av disse

IMG_2649

Kolarctic Norge sekretariatet på tur 21 november 2014

 

 
 
 
 
SPØRSMÅL
Kolarctic Norge står til disposisjon for spørsmål. Her er ei liste over noen få aktuelle spørsmål og svar. Øvrige spørsmål kan besvares f.eks ved å fylle ut kontaktskjema.
.                                                  .
1: Når kan man søke?
SVAR: Tredje søknadsrunde: Søknad kan sendes inn i perioden  21 september til 21 desember 2018. Søkes norsk offentlig medfinansiering må dette avklares raskt i starten at utlysningsrunda. Men det er også mulig å klare seg uten offentlig medfinansiering, dvs kun Kolarctic-midler, hvis de øvrige 50% på norsk side kan godtgjøres som egeninnsats. Kolarctic Norge vil bistå nordnorske prosjektutviklere, og etter kapasitet også deres russlandske samarbeidsparter. Kolarctic Norge står også ifølge reglene friere til å gi råd tidlig i søknadsrunda.
.                                                  .
2: Til hva kan man søke?
SVAR: Egentlig lettere å svare hva som ikke kan støttes. I praksis kan alle typer prosjektinnhold gjøres Kolarctic-relevant, om det er gjensidig utviklende på begge sider av grensa. Det er bare å plassere prosjektet i mest passende tematisk område og bruke passende fremstilling, samt fylle noen formaliakrav. Forutsetning for norsk Kolarctic-finansiering er at det norske budsjettet i prosjektet utvikler nordnorske fortrinn, typisk gjennom utvikling av kompetanse fra eller om Russland. Delbudsjetter med påvisning av klare direkte-effekter på nordnorsk side er forutsetning for godkjenning. Delbudsjettet for samarbeidsparten i Russland har motsvarende krav der. Man må ha en dialog med Kolarctic Norge snarest. "Ting tar tid".
.                                                  .
3: Hvor mye kan man søke?
SVAR: Ikke formelle grenser, men Kolarctic Norge anbefaler at totalbudsjettet er i intervallet 2-20 millioner kroner. Søknadssum norsk Kolarctic-finansiering bør heller ikke være mye under 1 MNOK, men stort over 3 millioner begynner å bli mye.
.                                                  .
4: Hvilke samarbeidsparter må man ha?
SVAR: De fleste typer organisasjoner og myndigheter kan være samarbeidsparter. Forutsetning er samarbeidspart i Russland. Det er ikke formelt minimumskrav til antallet nordnorske samarbeidsparter, men da Kolarctic bygger på partnerskapsprinsippet skal det være relevante organisasjoner av hhv lokale eller regionale myndigheter eller foretaksnettverk eller lignende, avhengig av prosjekttype og -innhold. På EU-sida skal partnerne i utgangspunktet komme fra hoved-programområdet; Lappland eller Norrbotten. I Russland er det Murman, Arkhangel eller Nenets.
.                                                  . 
5: Må man ha samarbeidspart i EU?
SVAR: Ja for de fleste prosjekttyper. Likevel innen innsatsområde 1 vil det for enkelte typer forretningssamarbeid innen olje og fisk der passende samarbeidspart i EU ikke finnes, kunne godkjennes bilaterale prosjekter, dvs med kun norsk og russlandsk part. Ta kontakt med norsk filial for å få hjelp til det!
.
6: Kan norsk part være hovedsøker i et multilateralt prosjekt?
SVAR: Ja, det er mulig:
Økonomisk LeadPartner: Norsk part får da ansvaret også for EU-midlene forbeholdt EU-partnerne, men kan ikke bruke noe av det for nordnorsk side eller effekt. Blir kun pengeadministrering og regnskapsplikter etter EU-krav. Er formelt ikke lønnsomt for nordnorske parter, men det gir EU-kompetanse.
Innholdsmessig prosjektledelse: Kan være nordnorsk f.eks prosjektleder uavhengig av formell hovedsøker/LeadPartner.
LeadPartner eller hovedsøker KAN altså være fra norsk side. Både det og evt ellers norsk innholdsmessig prosjektledelse må da avtalefestes i prosjektorganisasjonen før søknad sendes.
.                                                  .
7: Hvor lang tid går det før man får pengene?
SVAR: Innen et halvt år fra søknadsfrist skal prosjektavtale normalt være signert, og da kan kostnadene løpe. Etter det bør det jo gå litt tid før det har påløpt noe som er verd å utbetale.
.
8: Finnes det forprosjektmidler på norsk side?
SVAR: Fra oktober 2016 er "forprosjektpotten" i Kolarctic Norge ikke operativ.
Prioritér evt forprosjektmidler fra andre på nordnorsk side! Opplys gjerne at det planlegges Kolarctic-prosjekt!
 
 
 

Kolarctic-samarbeidet

Kolarctic er et EU-program som støtter prosjektsamarbeid med Russland i nord. Norge deltar med egne midler etter invitasjon fra nabolandene. Det praktiske grenseregionale samarbeidet har pågått siden 1996, i den første finansieringsperioden som «Interreg IIA Barents», og i perioden 2000-2006 under «Interreg IIIA Nord». Fra 2007 er Kolarctic et eget program under «Det Europeiske Naboskaps- og Partnerskapsinstrumentet» ENPI.

Kolarctic-prosjektene skal bidra til gjensidig utvikling i grenseområdene. Virkemidlene er prosjekt og partnerskap, noe som medfører at både private og offentlige prosjekteiere må følge et sett av EU-regler for å sikre at bruken av midlene er ifølge formålet. Dette har dels vært utfordrende for systemer i linjeorganisasjoner, særlig i Russland, men også i Norge.

Totalt 30 prosjekter med norsk Kolarctic-finansiering er godkjent under Kolarctic ENPI, med statlig norsk bevilgning 50 millioner kroner. Dette er tre fjerdedeler av alle Kolarctic-prosjekter under ENPI. De norske delene av prosjektene støtter overføring av infrastruktur, lærings- og forretningskompetanse til nordnorsk side, særlig fra samarbeidspartene i Russland. Flere av prosjektene har på utfra dette bidratt til kvalitetsøkning på nordnorske varer og tjenester, og dermed indirekte begrenset den relative økonomiske tilbakegangen i forhold til nabolandene.

 
Kolarctic Norge
Epost: info@kolarctic.no Tel.: 789 63123 / 789 63092 Fax: 789 62373
Postadr.: Kolarctic Norge c/o Troms og Finnmark fylkeskommune, Fylkeshuset, N-9815 Vadsø