Programdokumenter Skriv ut

Programdokumentet engelsk, russisk m.v se www.kolarctic.info

samt all annen offisiell offisiell programdokumentasjon

________________

 

OM FORRIGE KOLARCTIC-PROGRAM "ENPI CBC 2007-2013"

"Kolarctic ENPI CBC 2007-2013" er et EU-program for støtte til grenseregionalt samarbeid mellom EU og Russland i nord. Som i de to tidligere periodene (se "Tidligere programmer") er også Norge invitert til å være med.

Programmet skal bidra til å redusere hindringer som følge av statsgrensene når det gjelder samhandel og utvikling innen økonomi, infrastruktur, kultur og flere andre områder. Programmet finansierer derfor prosjekter som vil bidra til å bygge ned grensehindringer eller felles ulemper på grunn av beliggenhet.

EU har øremerket totalt 28 millioner euro for programperioden 2007-2013. Disse midlene går til å finansiere utgiftene til parter fra Finland, Sverige og Russland. Søkere fra Norge finansierer sine utgifter gjennom en norsk ”pott” fra Kommunal- og Regionaldepartementet på 7 millioner euro.

I tillegg kommer medfinansiering fra landenes regionale og nasjonale myndighetene som er ei forutsetning for å få støtte fra Kolarctic. Det er et grunnleggende prinsipp for Kolarctic Norge at prosjektene må ha utviklings- og læringseffekt på nordnorsk side.

 

 

Hvilke prosjekter støttes?
Kolarctic ENPI CBC 2007-2013 har prioritert tre satsingsområder de ønsker å gi støtte til. For å få finansiert et prosjekt, må det falle inn under ett av innsatsområdene. Alle innsatsområdene prioriterer prosjekter der kvinner og ungdom er målgruppe.


1. Økonomisk og sosial utvikling
Det gis støtte til prosjekter som gir økonomisk og sosial utvikling for alle partnerne. Det betyr at det gis støtte til samarbeid mellom småbedrifter og etablerere, entreprenørskap, samarbeid om arbeidsmarked, energi, utdanning, forskning, turisme, transport, logistikk og kommunikasjon. Prosjekter som fremmer handel og investeringer mot felles markeder. Innovasjon og teknologi. Prosjekter som styrker regional identitet.

2. Felles utfordringer
Det gis støtte til prosjekter som gjør noe med de felles utfordringene grenseområdene har. Det gjelder utfordringer innenfor helse og velferd (sykdommer, stoffmisbruk, e-helsetjenester), sikkerhet slik som forebygging av ulykker, miljøvern, forurensning og, beredskap. I tillegg de utfordringene fysiske grenser utgjør slik som enklere grensepasserings, tollbarrierer, åpenhet, innsyn og utveksling av gode erfaringer.

3. Kultursamarbeid og folk-til-folksamarbeid
Det gis støtte til prosjekter som bidrar til samarbeid mellom mennesker over landegrensen i nord og at det kulturelle mangfoldet blir synlig. Det gjelder kulturelt samarbeid, sportssamarbeid, informasjonsutveksling, sosial integrering og utdanningssamarbeid (felles utdanningsprogrammer). Samarbeid mellom institusjoner, støtte til sosialt sårbare grupper, utdanning og forskning på folk-til-folksamarbeid, identitetsbygging og utveksling av gode erfaringer.

 

OFFISIELT PROGRAMDOKUMENT (godkjent av EU-kommisjonen 19.12.08)

Programdokument svensk versjon

Programdokument russisk versjon

OFFISIELT PROGRAMDOKUMENT MED TILLEGG  (justert versjon EU-godkjent 09.10.10)

 
Kolarctic Norge
Epost: info@kolarctic.no Tel.: 789 63123 / 789 63092 Fax: 789 62373
Postadr.: Kolarctic Norge c/o Troms og Finnmark fylkeskommune, Fylkeshuset, N-9815 Vadsø