Organisasjon Skriv ut
Sekretariatet for Kolarctic-programmet er i Rovaniemi i Finland. I tillegg har hvert av de tre andre landene en filial.
Den nordnorske filialen skal betjene Nordland, Troms og Finnmark fylker. Kolarctic Norge bistår nordnorske prosjektsøkere, forbereder saker, informere og følge opp prosjekter. Vurdering av søknader gjøres av de fire ekspertgruppene, ei for hvert land. Beslutning fattes av Overvåkningskomitéen (JMC). Sekretariatet for Kolarctic Norge har tilleggsansansvar utover de øvrige to lands filialer, og består i likhet med sekretariatet i Rovaniemi av en Operasjonell og en Finansiell del, der den siste har forvaltningsansvaret for de norske Kolarctic-midlene. Kolarctic Norge har sine roller fra to kilder: På den ene sida være del av fellessekretariatet under ledelse av Rovaniemi, med oppfølginig av felles programregler. På den andre sida være eget sekretariat for det norske Kolarctic-styret, NRAG og JMC, såvel utfra nordnorske politiske føringer, som fra norsk ansvarlig myndighet for Kolarctic Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Kolarctic Norge er likevel administrativt plassert under en av partnerskapsorganisasjonene; Troms og Finnmark fylkeskommune i Vadsø.
2 fylker logoer
 
Se oppdaterte versjoner av sturukturskisse og prosedyredokument på høyre side under ORGANISASJONS-NYTT
__________________________
 
UNDER:
GJELDER FORRIGE PROGRAM "2007-2013"
-åpen versjon sist oppdatert DESEMBER 2015-

Tre komiteer behandler prosjektsøknader:
Spesialister: Ekspertgrupper (Regional Assessors Group/RAG) gir uttalelser og faglig råd til JSC. Hvert land har ei egen RAG-gruppe ("NRAG" for Norge består av representanter for fire offentlige organisasjoner jf også "prosedyrebeskrivelse" over).
Utvelgelse: Utvelgelseskomitéen (Joint Selection Comittee/JSC) velger ut hvilke prosjekter av de som fyller kriteriene som bør få støtte. Fra norsk side sitter en representant fra administrasjonen i hver av de tre nordnorske fylkeskommunene.
 
Overvåkning: En egen Overvåkningskomite (Joint Monitoring Commmitee/JMC) har det overordna oppsynet med Kolarctic-programmet. Fra norsk side sitter de politiske lederne for de nordnorske fylkeskommunene og representanter fra UD og KRD. Fatter også den formelle beslutninga om prosjektgodkjenning.

Partnerskapsprinsippet
Forpliktende og reelt samarbeid spesielt mellom forretningsliv og det offentlige er det vesentligste Kolarctic-redskapet for å sikre at prosjektene bidrar til utvikling, for vår del på nordnorsk side. Partnerskapsmodellen som "partnerskapsinstrumentet" Kolarctic bygger på har samme rolle på programnivå som på prosjektnivå. På programnivå er de tre nordnorske fylkeskommunene særlig sentrale. Tilsvarende representasjon i partnerskapet er også fra de andre tre landene i programmet. På prosjektnivå er det et førende prinsipp at samarbeidet mellom medsøkere og medaktører er formalisert i styingsgruppe, såvel internt i hvert land, som felles.
 
Kolarctic Norge
Epost: info@kolarctic.no Tel.: 789 63123 / 789 63092 Fax: 789 62373
Postadr.: Kolarctic Norge c/o Troms og Finnmark fylkeskommune, Fylkeshuset, N-9815 Vadsø