SÅNN SØKER MAN Skriv ut
OPPDATERT 01.03.2021
Se informasjon felles nettside www.kolarctic.info
Denne .kolarctic.no vil kun fungere som tilleggsinformasjon til norske interessenter for pågående Kolarctic-program.
______________
. NB Forprosjektmidlene norsk side opphørte høsten 2016
OPPDATERT 02.09.15
KUN FORPROSJEKTER FRA KOLARCTIC NORGE:
Se utdypende informasjon og oppdateringer i høyremargen under "FORPROSJEKTER"
.

.

FINANSIERING

UTDATERT INFORMASJON, KNYTTET TIL ENPI-PERIODEN:

Det kan sokes finansiering til fleraarige storre prosjekter og til kortvarige forprosjekter. EU har øremerket totalt 28 millioner euro for programperioden 2007-2013. Disse midlene gaar til aa finansiere utgifter for partnere i Finland, Sverige og Russland i samarbeidsprosjektene.

Fra norsk side bevilger Kommunal- og Regionaldepartementet til sammen 7 millioner euro til Kolarctic fra 2007-2013. De norske sokerne faar finansiert sine kostnader fra den norske potten som likevel besluttes av de felles programstrukturene. Mer informasjon ved Kolarctic Norge som er norsk filial av sekretariatet.

Kolarctic-finansiering forutsetter offentlig medfinansiering fra andre offentlige myndigheter eller finansiører, som fylkeskommunene i nord, departementer i Oslo, norsk Barentssekretariat og Innovasjon Norge. Kontrakt eller tilsagn på den norske og svenske offentlige medfinansieringa må fremlegges før JMC (overvåkningskomiteen) behandler søknaden, noe som kan være etpar måneder etter søknadsfristen.

Norske delbudsjetter i Kolarctic-prosjekter kan ha inntil 50% norsk Kolarctic-finansiering. Resten må norske søkere få fra andre offentlige myndigheter. Tilsvarende gjelder søkere i EU og Russland. Privat finansiering kreves i endel typer forretningsprosjekter, men utløser ikke mer Kolarctic-finansiering. Det er det bare offentlig finansiering som gjør, og Kolarctic-finansieringa kan da bare utgjøre maksimum 50% av total offentlig finansiering.

Egenfinansiering kreves, minst 10% på norsk side. Dette viser til finansiering fra den formelle søkerorgasnisasjonen, som kan være enten privat eller offentlig finansiering, og enten i form av pengebevilgning eller arbeid (personell-innsats). I noen mellomformer mellom privat og offentlig søker kan finansieringa fra egen organisasjon deles i to like store deler; offentllig og privat. Dette gjelder kun norsk side. Det er generelt ikke problematisk å synliggjøre egeninnsats i et prosjekt overfor Kolarctic Norge, da personell regnes likeverdig med pengefinansiering.

Det må lages et eget budsjett for den norske prosjektdelen; de norske kostnadene. Dette "norske" budsjettet bør forhåndsavklares med Kolarctic Norge, som da yter teknisk hjelp utfra søkeren sine interesser.

 

SØKNADSPAPIRER

Utdaterte opplysninger, kun som referanse:

OPPDATERT 16.04.12

FRISTEN ER UTE !

Søknadsfristen gikk ut 16 april. De som leverte søknad elektronisk før kl 18:01 finlandsk tid og i papir poststemplet samme dag, har en sjanse i den videre utvelgelsesprosessen. Hovedsøkerne får melding i slutten av april om deres søknad fortsatt er med i realitetsbehandlinga. Endelig beslutning blir siste uka av juni på Overvåkningskomiteen sitt møte i Narjan-Mar.

______________________________

OPPDATERT 28.03.12

SØKNADSPAKKEN FOR FJERDE SØKNADSRUNDE

-gjelder fra 16 januar kl 00:00 til 16 april

Søknadspakken består av lignende regler, retningslinjer og vedlegg som i tidligere søknadsomganger, se under!

Søknadspakken (oversikt. NB: bekreft norsk medfinansiering før 25 juni !)

Leveres elektronisk og i papir sammen med søknaden før 16 april:

Vedlegg A Budsjettspesifikasjon

Vedlegg B Logisk rammeverk 

Vedl. E: Prosjektplan (ikke maldokument)

Vedl. F: Registreringsdokument for hovedsøker

Vedlegg G Partnerskapserklæring

Vedlegg H Sjekklista

Vedlegg Søknad om Norsk Kolarctic-finansiering

Resten kan sendes seinere.

Konferer evt også med EU-sida www.kolarcticenpi.info og versjonene av søkerveiledninga her:

Søkerveiledninga for fjerde runde (engelsk original)

Nordnorsk versjon av søkerveiledninga (omtaler også noen unntak norsk side)

Nordnorsk KORTversjon av veiledninga -vekt på forenklingene norsk side

Annet:

Søkerveiledning russisk versjon

GRID engelsk

GRID russisk

Med forbehold om kommende ortografiske justeringer

 

__________________

TIDLIGERE SØKNADSOMGANGER

(FOR SAMMENLIGNING)

OPPDATERT 15.08.11

Søknadspakke som gjelder fra 15 august kl 00:00 til 14 november

Søknadspakken består av tilsvarende regler, retningslinjer og vedlegg som i tidligere søknadsomganger, ref beskrivelsene under.

Sammenstilling av søknadspakken (dokumenter/skjemaer som trengs). 

Konferer evt også med EU-sida www.kolarcticenpi.info og versjonene av søkerveiledninga her:

Ny versjon av søkerveiledninga (engelsk original)

Nordnorsk versjon av søkerveiledninga (omtaler også noen unntak norsk side)

Søkerveiledninga (russisk språk)

SENDES INN SAMMEN MED SØKNADEN (både elektronisk og i papir):

Selve søknadsskjemaet (elektronisk via www.enpi.fi til EMOS-systemet)

Annex A Budget Specification.xls (163.0 kB)

Annex B Logical framework.xls (22.0 kB)

Vedl. E: Prosjektplan (ikke maldokument)

Vedl. F: Registreringsdokument for hovedsøker

Annex G Partnership statement.doc (33.0 kB)

Annex H Checklist.doc (52.0 kB)

Applicant of the national co-financing -form.xls (244.0 kB)

Øvrige vedlegg kan sendes seinere (NB: Også disse både papir og elektronisk). Disse omfatter bl.a:

Annex C Financial Identification Form.pdf (319.0 kB)

Annex D: Legal Entity File:

-for Public entities.pdf (309.0 kB)

or
-for Private companies.pdf (308.0 kB)

Med forbehold om mulig kommende små justeringer

__________________

OVERSIKT OVER SØKNADSPAKKEN

Andre søknadsomgang 14.03.11 - 13.06.11

Unntak: Nordnorske hovedsøkere kan poststemple søknaden 14.06.11, men elektronisk versjon må likevel sendes innen fristen 13.06.11 (2dre Pinsedag). (Gjelder kun når norsk part er LeadPartner i multilateralt prosjekt, eller er hovedsøker i bilateralt prosjekt Norge/Russland.) Dette unntaket er ikke omtalt i andre dokumenter. Levering anbefales likevel med flere dagers margin før siste frist.

(ved ikke-fungerende lenker el.l.; sjekk tilsv. info www.kolarcticenpi.info)

Norsk søknadspakke (.pdf-fil for oversikt)

Norsk søknadspakke (word-fil med aktive lenker)

Nordnorsk versjon av søkerveiledninga

Vurderingsrapport norsk versjon

Kortversjon fra info-møter Bodø, Tromsø, Hammerfest (kun nordnorske momenter)

______________________________________________________

KUN FOR SAMMENLIGNING (LITEN FORSKJELL FRA NU)

DOKUMENTER TIL FORRIGE SØKNADSRUNDE (2010):

Søknadsskjemaet (demoversjon) på engelsk, gjaldt søknadsfristen 9 april 2010.

Lenke til egentlig søknadsskjema med instrukser: www.enpi.fi

 

Alternativ se også www.kolarcticenpi.info for samme vedlegg.

Søkerveiledninga (engelsk original versjon)

Søkerveiledning - Norsk versjon spesielt for nordnorske søkere (ved tvilstilfeller er det originalen på engelsk som gjelder, unntatt for spesifikt norske forhold)

РУССКАЯ ВЕРСИЯ (russisk-språklig)

.

VEDLEGG TIL SØKNADEN SOM INNSENDES INNEN FRISTEN 9 APRIL:

A: Budsjettspesifikasjon

B: Logisk rammeverk (logical framework)

C: Finansieringsidentifikasjonsskjema (NB: trengs ikke 9 april, men før kontrakt)

D: Bekreftelse juridisk enhet for private (NB: trengs ikke 9 april, men før kontrakt)

D: Bekreftelse juridisk enhet for offentlige (NB: trengs ikke 9 april, men før kontrakt)

E: Prosjektplanen (for å utfylle tilsvarende i selve skjemaet)

F: Registreringsdokument for hovedsøker og medsøkere ("Partners")

G: Partnerskapskontrakter signerte (NB: trengs ikke 9 april, men før kontrakt)

H: Partnerskapserklæring (Partnership statement)

J: Sjekkliste (Checklist)

I tillegg skal noen øvrige vedlegg sendes inn før kontraktsinngåelse, som dels avhenger av type prosjekt. Det er vedlegg som norsk Kolarctic-finansieringsvedtak, øvrige medfinansieringsvedtak, bekreftelse på MVA-pålegg, regnskap for foretak.

OVERSIKT OVER SØKNADSPAKKEN Andre søknadsomgang 14.03.11 - 13.06.11 
Til informasjon:

PROGRAMDOKUMENTET (originalen):
Kolarctic ENPI CBC -Programme Appr. 19.12.2008 EN, Addendum 03092010.pdf (997.0 kB) 

Finansieringsavtalen mellom Russland og EU for ENPI, av 18.11.09: Financing_agreement_kolarctic.pdf (970.0 kB) 

HANDLINGSPLAN 2011: Programme Action Plan 2011.pdf (65.0 kB) 

- PraG 2010 ("Practical Guide to the Contract Procedures for EC external actions") med evt vedlegg her: http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/grants/ SØKERVEILEDNING 14.03.11-13.06.11 (ORIGINALEN):
Guidelines 2nd CfP EN.pdf (341.0 kB) Norsk-tilpasset versjon foreligger her onsdag 16 mars. VEDLEGG: - Vedl. I. "Standard Grant Contract and special conditions": Annex I Special conditions.doc (83.0 kB) 

- Vedl. II. "General Conditions applicable to European Community-financed Grant Contracts for external actions": Annex II General Conditions.pdf (83.0 kB) 

- Vedl. III. "Regional Assessor Groups (RAG)" – Evalueringsmal (engelsk original. Norsk versjon 16.03.11:
Evaluation grid 2nd CfP EN.pdf (90.0 kB) 
Evaluation grid 2nd CfP SE.pdf (85.0 kB) 

- Vedl. IV. "Procurement by grant Beneficiaries in the context of the European Community external actions": 
Annex IV Procurement by Grant Beneficiaries in the context of EC external actions.pdf (47.0 kB) 

- Vedl. V. Utbetalingsanmodning: Annex V Request for payment Kolarctic.pdf (88.0 kB) 

- Vedl. VI. Statusrapportering: Annex VI Interim Narrative Report.pdf (38.0 kB) 

- Vedl. VII. Kostnadsverifisering: Annex VII Expenditure verification.pdf (117.0 kB) 

- Informasjons- og synliggjøringskrav i prosjekter under Kolarctic ENPI CBC: 
Communication and visibility guide to Kolarctic ENPI CBC 241110.pdf (109.0 kB) DOKUMENTER SOM MÅ FYLLES UT OG SENDES TIL SEKRETARIATET INNEN SØKNADSFRISTEN: 
- Selve søknadsskjemaet i det elektroniske EMOS systemet: www.enpi.fi 

- Del A: Budsjettspesifikasjon: Annex A Budget specification.xls (148.0 kB) 

- Del B: Logisk rammeverk (om søkt EU-/programfinansiering er mer enn € 100.000) Annex B Logical framework.xls (22.0 kB) 

- Del E: Prosjektplanen 

- Del F: Registreringsdokument for hovedsøker ("Lead Partner") 

- Del G : Partnerskapserklæring: ANNEX G Partnership statement.doc (32.0 kB) 

- Del H : Sjekkliste : Annex H Checklist.doc (52.0 kB) 

- Søknad om statlig medfinansiering: Applicant of the national co-financing -form.xls (244.0 kB) 
Brukes om hovedsøker eller medsøker ("Partner") søker statlig medfinansiering fra Finland eller Russland. Dette er da søknad på vegne av øvrige partnere fra samme land. Denne delen og en kopi av søknaden sendes til "JMA" (sekretariat/forvaltningsmyndighet) NB: Brukes også for søknad om norsk Kolarctic-finansiering. DOKUMENTER SOM SØKER OVERSENDER TIL JMA FØR KONTRAKTSIGNERING: - Del C: "Financial Identification Form": Annex C Financial Identification Form.pdf (319.0 kB) 
- Del D: "Legal Entity File": Annex D Legal Entity File for Public entities.pdf (309.0 kB) eller Annex D Legal Entity File for Private companies.pdf (308.0 kB) - Del F: Del: Registreringsdokumenter for partnerne/medsøkerne - Kopi av evt forbeholdstilsagn om norsk Kolarctic-finansiering
- Kopier av beslutninger om offentlig medfinansiering fra Russland, Finland, Sverige, Norge (gjelder ikke den statlige medfinansieringa fra Finland og Russland)
- Kopi av beslutninger om privat medfinansiering
- MVA-bekreftelse når søker ikke er berettiga fratrekk av merverdiavgift fra prosjektkostnadene
- Inntektsbekreftelser og balanse for foregående to regnskapsperioder for hovedsøker (-kun når denne er organisasjon eller privat foretak) NB! Bindende beslutninger om offentlig medfinansiering må leveres JMA før møte i Utvelgelseskomiteen (JSC: "Joint Selection Committee"). Gjelder ikke den statlige medfinansieringa fra Finland og Føderasjonen Russland, som er automatisk inkludert i finansieringskontrakten med JMA.

 

Søknadsprosessen

NB: Gjaldt utgående program Kolarctic ENPI:

Den ferdig utfylte søknaden sendes sekretariatet i Rovaniemi som ved hjelp av spesialistgruppene (Regional Assessors Group - RAG) skal gi uttalelser til søknadene. Hvert land har ei egen spesialistgruppe som kommer med sine råd i forhold til alle søknadene, for norsk del NRAG.

Den felles utvelgelseskomiteen (Joint Selection Comittee; JSC) velger ut hvilke prosjekter som skal få støtte, og den formelle beslutninga taes av overvåkningskomiteen (Joint Monitoring Committee; JMC).

Endelig beslutning om søknaden skal være seinest innen fem måneder, og prosjektkostnader kan løpe dagen etter formell signering av prosjektkontrakten.

.

Informasjon om hvordan gå frem

fra info-møter i Nordnorge januar/februar 2010.

Her felles kortversjoner av informasjonen, som kun er på overskriftsnivå, og ikke utfyllende eller kronologisk. Brukes med forbehold, som bakgrunnsinformasjon:

Innledning, mål og resultater i samarbeidet 1

Ny programperiode og rammer 2

Prosjektlaging og budsjettering på nordnorsk 3

Søknadspakken: Selve søknadsskjemaet (4a)

Søknadspakken: Generelle forhold og regler (4b)

Søknadspakken: Vedlegg og nordnorske unntak (4c)

Behandling og oppfølging for nordnorsk prosjektdel 5

.

Nordnorsk søkerveiledning

(versjon av 240110, også under "Søknadspapirer" her)

_______

Valutakurs som skal brukes, fra EU-kommisjonen offisiell omregningsside 

 
UNDER
utdatert: oppdatert info i høyremarg under forprosjekter
FORPROSJEKTER FRA KOLARCTIC NORGE
OPPDATERT 16.04.2014
Krav og kriterier oppdateres fortløpende under "FORPROSJEKTER"
.
FORPROSJEKTMIDLER 2014 OG 2015 NORDNORSK SIDE
OPPDATERT 19.12.2013
(NYERE GJELDENDE VERSJONER ER UNDER "FORPROSJEKTER" I HØYREMARGEN)

.

.

GAMMEL INFORMASJON FRA ORDINÆRE SØKNADSRUNDER:
SLETTA
 
Kolarctic Norge
Epost: info@kolarctic.no Tel.: 789 63123 / 789 63092 Fax: 789 62373
Postadr.: Kolarctic Norge c/o Troms og Finnmark fylkeskommune, Fylkeshuset, N-9815 Vadsø